สมาคมศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่า | ALUMNI.PBRU

รู้จักหน่วยงาน

ประวัติหน่วยงาน

             การก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี   เริ่มขึ้นโดยการรวมตัวของศิษย์เก่า และจัดประชุมของคณะกรรมการ จัดตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย นางบุปผา  รอบรู้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดตั้งสมาคม เพื่อเตรียมการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี 

ซึ่งมีสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 17 คน ดังนี้

 1. นางบุปฝา รอบรู้                        นายกสมาคม

 2. นายยุทธพล  อังกินันทน์            อุปนายกคนที่ 1

 3. นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ         เลขานุการ

 4. นายกิตติภพ  รักษาราษฎร์         กิจกรรม

 5. ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช           ประชาสัมพันธ์

 6. นายภักดี  เนียมแสง                  เหรัญญิก

 7. นางสาวธนพร  เกษศรี               บัญชี

 8. นางสาววรดี  แซ่โค้ว                 นายทะเบียน

 9. นางสาวประไพ  ขมแก้ว             ผู้ช่วยนายทะเบียน

 10. นายจารึก  วัสสุวรรณ                ปฏิคม  

 11. นายวันณพงค์  วงศ์พานิช         สารสนเทศ

 12. นางสาวยุวดี  แสงส่งกลิ่น          ผู้ช่วยเลขานุการ

 13. นายไพบูลย์  เกตุแก้ว                กรรมการกลาง

 14. นายสมชาย  สะอาดนัก              กรรมการกลาง

 15. นายกรกรต  เจริญผล                 กรรมการกลาง

 16. นายชาญยุทธ  อรุณสวัสดิ์          กรรมการกลาง

 17. นายเชาว์  กุฎาคาร                     กรรมการกลาง

 18. นายอภิชาติ   แก้วโกศล              กรรมการกลาง

 19. นายไพรัตน์  เทียนทอง               กรรมการกลาง

 20. ร้อยตำรวจโทประไพ  โต้ตอบ      กรรมการกลาง

 21. พันตำรวจโทสนธยา  ดีหะสิงค์     กรรมการกลาง

สมาคมศิษย์เก่า
นางบุปผา รอบรู้

นางบุปผา รอบรู้

ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งสมาคม

    หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรีได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม ถูกต้องตามข้อบังคับสภาวัฒนธรรมแห่งชาติและได้ดำเนินกิจการของสมาคมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

       เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในสมาคมเมื่อคุณบุปผา  รอบรู้ ได้ลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมฯ มีผลทำให้คณะกรรมการบริหารสมาคมสิ้นสุดลงไปด้วย  แต่เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่มีคณะกรรมการชุดใหม่มาดำเนินการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมจึงมีมติให้คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดเก่า รักษาการไปก่อนและมีมติให้ นายยุทธพล อังกินันทน์ และผศ.ศรชัย เย็นเปรม รักษาการนายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาระหว่างที่คณะกรรมการชุดรักษาการดำเนินกิจการต่างๆของสมาคมนั้นรักษาการนายกสมาคมและคณะกรรมการได้หาแนวทางต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งนายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรีมาโดยตลอด

           ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรีมีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญขึ้น ซึ่งมีการรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรีปี 2553 แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายงบดุลที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชี และมีกำหนดให้มีการสรรหานายกสมาคมคนใหม่ โดยการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรีได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เย็นเปรม  ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรีอย่างเป็นเอกฉันท์  โดยต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและขออนุญาตจากนายทะเบียนอำเภอ เพื่อดำเนินการบริหารสมาคมต่อไป

         แม้นว่าสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรีจะเริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2551 แต่ความรักสถาบันของศิษย์เก่าทุกคนย่อมเป็นพลังที่จะทำให้การ เนินงานของสมาคมก้าวไปอย่างมั่นคงและรุ่งเรือง

วัตถุประสงค์ของสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี

     1. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานระหว่างศิษย์รุ่นต่างๆ ประกอบด้วยศิษย์เก่าวิทยาลัยครูเพชรบุรี  ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏเพชรบุรีและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีหรือที่เคยเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นแต่หมายถึงสถาบันการศึกษาแห่งเดียวกัน

     2. เพื่อให้ความช่วยเหลือและผดุงเกียรติของสมาชิกศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

     3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

     4. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมวลสมาชิก

     5. เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสังคมและประเทศชาติ

     6. เพื่อการทำการอื่นใดอันจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นโดย ดำเนินการเป็นองค์กรอิสระที่ไม่ได้มุ่งแสวงหาผลกำไรไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียดไม่ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวกับการพนัน การหาผลกำไรมาแบ่งปันกันตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียสุรธรรมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

alumni
สมาคมศิษย์เก่า

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จ่าอากาศเอกอภิชาติ แก้วโกศล

จ่าอากาศเอกอภิชาติ แก้วโกศล

นายกสมาคม

ติดต่อหน่วยงาน

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 7
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง

อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ : 032-708696 เบอร์ภายใน 8696
email : alumni.pbru@gmail.com
เว็บไซต์ : https://alumni.pbru.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/pbru.alumni 

ศิษย์เก่า

ผู้ปกครองและครอบครัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ กำเนิดขึ้นจากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจำจังหวัดราชบุรี นับเป็นเวลา 90 ปี จาก พ.ศ. 2469 เรามีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยซึ่งเติบโตไปเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นพลังการสร้างสรรค์สิ่งดีงามรับใช้สังคม และนำพาชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยฯ สู่ความภาคภูมิใจยิ่งใหญ่ของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการสร้างคนที่มีความรู้คู่คุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพในอนาคตให้แก่นักศึกษา ด้วยเจตนารมณ์การผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

เส้นทางลัดสู่บริการที่น่าสนใจ

หลักสูตรทั้งหมด

1 บริการด้านทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2.งานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. และระบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา เพื่อประกอบการให้กู้ยืมเงินกองทุน 3.คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีบทบาท ในการให้คำแนะนำ สนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย และที่สำคัญคือมีการระดมทุน เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4.งานบริการสร้างเสริมสุขภาวะ  ไม่ว่าจะเป็นการดูแลด้านอาหารปลอดภัย การงดใช้โฟมบรรจุอาหาร นอกจากนี้ยังมีภารกิจในการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีกระบวนการติดตามเฝ้าระวังการเจ็บป่วยของนักศึกษาที่เกิดจากกิจกรรมเสริมหลักสูตร และมีการดูแลระบบการให้บริการด้านสุขภาพแก่นักศึกษา ทั้งนักศึกษาไทย และต่างชาติ ตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านการจัดการขยะ อาทิ รณรงค์การคัดแยกขยะ การประกาศงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังสนับสนุน ให้นักศึกษา ได้เรียนรู้การสร้างคุณค่าแห่งการเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อให้สมกับเป็น Smart Student

หน่วยงานเกี่ยวกับนักศึกษา

1 กองพัฒนานักศึกษา

0-5391-6376 student.division@mfu.ac.th

รับผิดชอบในการจัดสวัสดิการที่เอื้อต่อการเรียนรู้แก่นักศึกษา และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ค่าเล่าเรียน

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการแปลงผันวิทยานิพนธ์ให้อยู่ในรูปเอกสารดิจิทัลฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แผนที่และการเดินทาง

Computer Lab @ DTC ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรเจคเตอร์ (Projector) เครื่องเสียงสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ และ เอกชน เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรม

กิจกรรมมหาวิทยาลัย

1.ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

2. วารสารดอนขังใหญ่

ติดต่อสอบถามได้ที่ 032-708601

ที่พักภายในมหาวิทยาลัย

ให้บริการวิชาการ โดยจัดอบรมภาษาอังฤษสำหรับบุคคลทั่วไป สำหรับบุคลากรของรัฐ จัดทำบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ และเป็นศูนย์ทดสอบและประเมินผลด้านภาษา เช่น TOEIC , TOEFL ITP

ติดต่อสอบถามได้ที่ 032-708632

ข่าวดอนขังใหญ่

บริการผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กรุณาติดต่อสำนักงานอธิการบดี (โทร. 032-708605) เพื่อนัดหมายล่วงหน้า (ไม่มีค่าใช้จ่าย)