ศิษย์เก่า

ผู้ปกครองและครอบครัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ กำเนิดขึ้นจากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจำจังหวัดราชบุรี นับเป็นเวลา 90 ปี จาก พ.ศ. 2469 เรามีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยซึ่งเติบโตไปเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นพลังการสร้างสรรค์สิ่งดีงามรับใช้สังคม และนำพาชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยฯ สู่ความภาคภูมิใจยิ่งใหญ่ของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการสร้างคนที่มีความรู้คู่คุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพในอนาคตให้แก่นักศึกษา ด้วยเจตนารมณ์การผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

เส้นทางลัดสู่บริการที่น่าสนใจ

หลักสูตรทั้งหมด

1 บริการด้านทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2.งานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. และระบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา เพื่อประกอบการให้กู้ยืมเงินกองทุน 3.คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีบทบาท ในการให้คำแนะนำ สนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย และที่สำคัญคือมีการระดมทุน เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4.งานบริการสร้างเสริมสุขภาวะ  ไม่ว่าจะเป็นการดูแลด้านอาหารปลอดภัย การงดใช้โฟมบรรจุอาหาร นอกจากนี้ยังมีภารกิจในการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีกระบวนการติดตามเฝ้าระวังการเจ็บป่วยของนักศึกษาที่เกิดจากกิจกรรมเสริมหลักสูตร และมีการดูแลระบบการให้บริการด้านสุขภาพแก่นักศึกษา ทั้งนักศึกษาไทย และต่างชาติ ตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านการจัดการขยะ อาทิ รณรงค์การคัดแยกขยะ การประกาศงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังสนับสนุน ให้นักศึกษา ได้เรียนรู้การสร้างคุณค่าแห่งการเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อให้สมกับเป็น Smart Student

หน่วยงานเกี่ยวกับนักศึกษา

1 กองพัฒนานักศึกษา

0-5391-6376 student.division@mfu.ac.th

รับผิดชอบในการจัดสวัสดิการที่เอื้อต่อการเรียนรู้แก่นักศึกษา และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ค่าเล่าเรียน

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการแปลงผันวิทยานิพนธ์ให้อยู่ในรูปเอกสารดิจิทัลฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แผนที่และการเดินทาง

Computer Lab @ DTC ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรเจคเตอร์ (Projector) เครื่องเสียงสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ และ เอกชน เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรม

กิจกรรมมหาวิทยาลัย

1.ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

2. วารสารดอนขังใหญ่

ติดต่อสอบถามได้ที่ 032-708601

ที่พักภายในมหาวิทยาลัย

ให้บริการวิชาการ โดยจัดอบรมภาษาอังฤษสำหรับบุคคลทั่วไป สำหรับบุคลากรของรัฐ จัดทำบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ และเป็นศูนย์ทดสอบและประเมินผลด้านภาษา เช่น TOEIC , TOEFL ITP

ติดต่อสอบถามได้ที่ 032-708632

ข่าวดอนขังใหญ่

บริการผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กรุณาติดต่อสำนักงานอธิการบดี (โทร. 032-708605) เพื่อนัดหมายล่วงหน้า (ไม่มีค่าใช้จ่าย)