ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มงานบริหารงานบุคคล

เอกสารและแบบฟอร์มงานบริหารงานบุคคล

–  ใบสมัครขอรับทุนพัฒนาบุคลากร

–  แบบยืนยันการขอรับทุนพัฒนาบุคลากร

–  แบบฟอร์มการขออนุมัติเบิกจ่ายทุน

–  สัญญารับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร

–  ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

–  ประกาศ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558

–  ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติผู้ขอรับทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

–  แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าในการรับทุน

–  สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภาคนอกเวลา

–  สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ

–  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภาคนอกเวลา

–  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ

     1. คู่มือมหาวิทยาลัย

     2. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

         – แผ่นพับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2560

         – ประกาศมหาวิทยาลัยฯ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

         – คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560

         – กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 2556

     3. แผนการปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่

     4. แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน

     5. รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำและระดับชั้นงานตามระบบใหม่

     6. รายงานแผนการพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : IDP)

     7. คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558