ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มงานบริหารงานบุคคล

เอกสารและแบบฟอร์มงานบริหารงานบุคคล

–  ขั้นตอนการลาศึกษาและขอรับทุนพัฒนาบุคลากร

–  ใบสมัครขอรับทุนพัฒนาบุคลากร

–  แบบยืนยันการขอรับทุนพัฒนาบุคลากร

–  แบบฟอร์มการขออนุมัติเบิกจ่ายทุน

–  สัญญารับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร

–  เอกสารแนบท้ายสัญญารับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร

–  แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าในการรับทุน

 

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ  

–  ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

–  ประกาศ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558

–  ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติผู้ขอรับทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

–  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อ พ.ศ. 2561

–  แบบรับรองภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

–  แบบบันทึกภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

–  แบบคำขอต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

–  แบบคำขอต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

–  เอกสารแนบท้าย 3 ประกาศ แนวปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564

–  เอกสารแนบท้าย 2 ประกาศ แนวปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564-สายสนับสนุน

–  เอกสารแนบท้าย 1 ประกาศ แนวปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564-สายวิชาการ

–  ประกาศ แนวปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564

–  โครงร่างการเขียนเอกสารประกอบผลงานลักษณะอื่น

–  โครงร่างผลงานเชิงสังเคราะห์

–  โครงร่างผลงานเชิงวิเคราะห์

–  โครงร่างคู่มือปฏิบัติงานหลัก

–  ประกาศ โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

–  ขั้นตอนการต่อสัญญาจ้าง

–  แบบบันทึกภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ (โรงเรียนสาธิตฯ)

     1. คู่มือมหาวิทยาลัย

     2. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

         – แผ่นพับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2560

         – ประกาศมหาวิทยาลัยฯ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

         – คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560

         – กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 2556

     3. แผนการปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่

     4. แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน

     5. รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำและระดับชั้นงานตามระบบใหม่

     6. รายงานแผนการพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : IDP)

     7. คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558