ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มงานบริหารงานบุคคล

เอกสารและแบบฟอร์มงานบริหารงานบุคคล

3.1 ประกาศ ก.พ.อ.

การติดตามความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

– แบบฟอร์ม ก.พ.อ.03 เกณฑ์ 2560 (สำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และระดับรองศาสตราจารย์)

– แบบฟอร์ม ก.พ.อ.03 เกณฑ์ 2563(สำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และระดับรองศาสตราจารย์)

แบบฟอร์ม ก.พ.อ.04(สำหรับการขอโดยผู้บังคับบัญชา)

แบบรับรองตนเองด้านจริยธรรมทางวิชาการ ตามเกณฑ์ กพอ. พ.ศ. 2560

แบบรับรองตนเองด้านจริยธรรมทางวิชาการ ตามเกณฑ์ กพอ. พ.ศ. 2563

– แบบรับรองผลทางวิชาการ ตามเกณฑ์ กพอ. พ.ศ. 2560

แบบแสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์ กพอ. พศ. 2560

แบบแสดงสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์ กพอ. พศ. 2563

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

– ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

– ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจรย์ พ.ศ. 2564

– หนังสือ อว0209.5/ว1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ พ.ศ. 2561

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ พ.ศ. 2562

3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561

ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ

3.3 ประกาศ ก.พ.ว. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศ ก.พ.ว. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562

แบบ กพว. 01 แบบเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน

– แบบ กพว. 02 แบบประเมินผลการสอน

– แบบ กพว. 03 แบบสรุปประเมินผลการสอน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิของสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) พ.ศ. 2563

– แบบคำขอส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (พบ.Peer-1)

– หนังสือออกถึงผู้ทรงคุณวุฒิ (พบ.Peer-2)

– แบบประเมินผลงานทางวิชาการ (พบ.Peer-3)

– รายละเอียดการปรับแก้ผลงานทางวิชาการตามข้อเสนอแนะ (พบ.Peer-4)

–  ขั้นตอนการลาศึกษาและขอรับทุนพัฒนาบุคลากร

–  ใบสมัครขอรับทุนพัฒนาบุคลากร

–  แบบยืนยันการขอรับทุนพัฒนาบุคลากร

–  แบบฟอร์มการขออนุมัติเบิกจ่ายทุน

–  สัญญารับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร

–  เอกสารแนบท้ายสัญญารับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร

–  แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าในการรับทุน

 

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ  

–  ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

–  ประกาศ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558

–  ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติผู้ขอรับทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

–  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อ พ.ศ. 2561

แบบรับรองภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

แบบบันทึกภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

แบบคำขอต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

แบบคำขอต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

เอกสารแนบท้าย 3 ประกาศ แนวปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564

เอกสารแนบท้าย 2 ประกาศ แนวปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564-สายสนับสนุน

เอกสารแนบท้าย 1 ประกาศ แนวปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564-สายวิชาการ

ประกาศ แนวปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564

ประกาศ โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

โครงร่างคู่มือปฏิบัติงานหลัก

โครงร่างผลงานเชิงวิเคราะห์

โครงร่างผลงานเชิงสังเคราะห์

โครงร่างการเขียนเอกสารประกอบผลงานลักษณะอื่น

ขั้นตอนการต่อสัญญาจ้าง

แบบบันทึกภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ (โรงเรียนสาธิตฯ)

เทคนิคและวิธีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหลักสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

ตัวอย่างและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

– หนังสือที่ อว0209.4/ว3 ลว.17 กันยายน 2564 การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การกกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง สมรรถนะทางการบริหาร และระดับคุณภาพของผลงานตามประเภทตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง สมรรถนะทางการบริหาร และระดับคุณภาพของผลงานตามประเภทตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดประสบการณ์และระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

แบบฟอร์มการจัดทำแบบประเมินค่างาน

– แบบ ปส.01 แบบคำขอรับการกำหนดระดับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

– แบบ ปส.03 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ

     1. คู่มือมหาวิทยาลัย

     2. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

         – แผ่นพับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2560

         – ประกาศมหาวิทยาลัยฯ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

         – คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560

         – กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 2556

     3. แผนการปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่

     4. แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน

     5. รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำและระดับชั้นงานตามระบบใหม่

     6. รายงานแผนการพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : IDP)

     7. คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558