ประกาศแนวปฏิบัติการทำสัญญาค้ำประกันและบุคคลค้ำประกัน พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง แนวปฏิบัติการทำสัญญาค้ำประกันและบุคคลค้ำประกัน พ.ศ. 2564


          ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนดหลักเกณฑ์การค้ำประกันและบุคคลค้ำประกันสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป หรือบิดามารดาเป็นผู้ค้ำประกันสัญญา เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติการทำสัญญาค้ำประกันและบุคคลค้ำประกันของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อันก่อให้เกิดความเหมาะสมและชอบด้วยแนวปฏิบัติที่กฎหมายกำหนดในการทำสัญญาค้ำประกันและบุคคลค้ำประกันสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้

 

ดาวน์โหลดประกาศ >> CLICK

ประกาศแนวปฏิบัติการทำสัญญาค้ำประกันและบุคคลค้ำประกัน พ.ศ. 2564