คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Faculty of Engineering and Industrial Technology

รู้จักคณะ

ปรัชญา Philosophy : “คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่สากล”

วิสัยทัศน์ Vision: มุ่งสู่การเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชั้นนำระดับประเทศ

พันธกิจ Obilgation:
1. ผลิตบัณทิตที่มีความสามารถตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมงานวิจัยที่มีคุณภาพเกิดการนำมาใช้ประโยชน์จริง
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
4. บริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรยุคใหม่

เอกลักษณ์ Identities ” คณะแห่งการสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนและสังคม “

อัตลักษณ์ Identities Identities ” ซื่อสัตย์ มีวินัย
 ใฝ่เรียนรู้ วิชาการเด่น “

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) มี 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ และการสื่อสาร
3. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
4. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
5. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชานวัตกรรมอุตสาหกรรม
    >> แขนง วิชานวัตกรรมบริหารทรัพยากรอาคาร
    >> แขนง วิชานวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัฉริยะและซอฟต์แวร์​​

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

หลักสูตรปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)  1 สาขาวิชาได้แก่
1.  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ติดต่อคณะฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

 

โทรศัพท์ 032-708619
โทรสาร 032-708662
email : intech.pbru@mail.pbru.ac.th
เว็บไซต์ https://intech.pbru.ac.th