คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Faculty Of Information Technology

รู้จักคณะ

ปรัชญา Philosophy :มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน พัฒนาคนยุคดิจิทัล

วิสัยทัศน์ Vision: ภายในปี 2565 จะเป็นคณะชั้นนำที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

พันธกิจ Obilgation:
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมมีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีดีจิทัล และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ผลิตงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. ผลิตบัณฑิตครูคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาท้องถิ่นให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

2. เพื่อผลิตงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

3. ผลิตบัณฑิตครูคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนต้นแบบและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยใช้เทคโนโลยี    ดิจิทัล

5. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งคุณภาพและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 สาขาวิชา ได้แก่

1.วิทยาการคอมพิวเตอร์

2. คอมพิวเตอร์ประยุกต์

3. นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

1.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์​

ติดต่อคณะฯ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ 032-708617
email : itpbru@mail.pbru.ac.th
เว็บไซต์ http://www.it.pbru.ac.th/