คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รู้จักคณะ

“เป็นคณะที่ผลิตนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม” คำอธิบาย นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ สิ่งคิดค้นที่ใช้แก้ปัญหาให้กับท้องถิ่นและสังคม โดยใช้ความรู้และภูมิปัญญาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1.วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • 2. คอมพิวเตอร์ประยุกต์
  • 3. นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ

  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

  • 1.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์​

ติดต่อคณะฯ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ 032-708617
อีเมล it.pbru2013@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.it.pbru.ac.th/