คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

Faculty Of Management Science

รู้จักคณะ

ปรัชญา Philosophy : “คุณธรรมนำความรู้ สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”

ปณิธาน Resolution: “มุ่งผลิตบัณฑิต วิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณภาพอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์การ สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน”

วิสัยทัศน์ Vision: สถาบันผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ การบัญชีและนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพสู่อาเซียน

พันธกิจ Obilgation:
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาชีพและมาตรฐานสากล
2. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชนและองค์การในท้องถิ่น
3. การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและองค์การในท้องถิ่น
4. การส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เอกลักษณ์ Identities ” แหล่งวิชาการและบริการความรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม “

>> แหล่งวิชาการและบริการความรู้ หมายถึง สถาบันผลิตบัณฑิตและให้การบริการวิชาการในศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ
>> สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม หมายถึง การนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ ชุมชนและสังคมโดยสามารถสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

อัตลักษณ์ Identities Identities ” ซื่อสัตย์ มีวินัย
 ใฝ่เรียนรู้ วิชาการเด่น “

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  1 สาขาวิชาได้แก่
1.  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

ติดต่อคณะฯ

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000โทรศัพท์ 
032-708616

เว็บไซต์ http://mit.pbru.ac.th/