หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร 

ประธานสาขาวิชา   :  อาจารย์ณปภา  หอมหวล

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร

ชื่อย่อ                : วท.บ.(วิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ       )

ภาษาอังกฤษ        : Bachelor of Science in Culinary  Arts  and  Technology

ชื่อย่อ                : B.Sc. (Culinary  Arts  and  Technology)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : ศึกษาดูงาน  อบรมอาหารไทย  ประกวดโครงการต่าง ๆ

การจัดการศึกษา          : เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  : 176,000 บาท ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

–                   เคมีอาหารพื้นฐาน

–                   ชีววิทยาพื้นฐาน

–                   สถิติและระเบียบวิจัยเบื้องต้น

–                   จุลชีววิทยาการประกอบอาหาร

–                   ทักษะในการประกอบอาหาร

–                   วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร

–                   เทคโนโลยีการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร

–                   อาหารไทยประยุกต์

–                   การประกอบอาหารหวานเมืองเพชร

–                   เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 1

–                   อาหารยุโรป

–                   โภชนาการมนุษย์

–                   หลัการจัดอาหารและธุรกิจอาหาร

–                   การจัดการงานบริการอาหาร

–                   การวางแผนรายการอาหารและคิดต้นทุน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

–                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ

–                   มีใจรักในงานด้านศิบปการประกอบอาหารและการบริการ  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการทำงานอะไรได้บ้าง

–                   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตและบริการกาหาร

–                   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม   และฝ่ายจัดเลี้ยง

–                   นักพัฒนาตำรับอาหารและรายการอาหาร

–                   นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

–                   ผู้ประกอบการด้านการผลิตและการบริการอาหาร