ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

DOWNLOAD |  BACK

 

ผลการดำเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564