สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม Institute for the Research and Promotion of Arts and Cultures

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Institute for the Research and Promotion of Arts and Cultures

รู้จักหน่วยงาน

ปรัชญา Philosophy : “องค์กรเข้มแข็ง เครือข่ายเข้มแข็ง  สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

วิสัยทัศน์ Vision: ภายในปี 2564 จะเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการบูรณาการพันธกิจโดยใช้วัฒนธรรมและชุมชนเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาองค์ความรู้สู่นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์

พันธกิจ Obilgation:

 1. บริหารจัดการองค์กรร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการ บูรณาการ องค์ความรู้ด้านวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น

 4. ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และความเป็นไทย โดยใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ และบูรณาการงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ

 

เอกลักษณ์ Identities ” เป็นองค์กรที่มีการบูรณาการทำงานกับเครือข่ายความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ “

อัตลักษณ์ Identities Identities ” บริการดี บูรณาการเด่น เน้นสร้างเครือข่าย “

 

ค่านิยมองค์กร 

ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) นั้น เป็นแก่นสำคัญที่ทุกคนในองค์กรจะยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน สำหรับสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมีความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาย่อมเป็นที่มาแห่งความสำเร็จ ซึ่งในการปฏิบัติงานทุกตำแหน่ง

ถ้าหากบุคลากรภายในองค์กรมีความศรัทธาในภูมิปัญญาขององค์กรก็ยอมประสบกับความสำเร็จ แต่เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรจำได้ง่ายจึงได้ทำตัวอักษรตัวหน้ามาเรียงตามลำดับได้ว่า SMART

 1. Service Mind การมีจิตใจมุ่งบริการ

 2. Moral and Integrity การมีศีลธรรมและมีความสื่อสัตย์

 3. Accountability การมีความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของงานและสาธารณะ

 4. Realistic เป้าหมายต้องสามารถเป็นจริงได้

 5. Teamwork การมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

วัฒนธรรมองค์กร

 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์กร ที่ถูกหล่อหลอมมาจากความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ จนสะท้อนออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม

 1. มีความศรัทธา จงรักภักดีต่อองค์กร คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นใน กฎระเบียบและธรรมาภิบาล

 2. มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง และมีจิตใจของการให้บริการ

 3. รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำงานอย่างสร้างสรรค์ ขยัน อดทน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 4. ทำงานเป็นทีม เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง สามัคคี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร

โครงสร้างหน่วยงาน

structure

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

Mr. Tawipat Vijitpunyaruk

อ.ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

032-708608

tawipat.vij@mail.pbru.ac.th

อาจารย์ภาคย์  พราหมณ์แก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยฯ

อาจารย์ปองพล รักการงาน
รองผู้อำนวยฝ่ายบริการวิชากร

ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

บริการของหน่วยงาน

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มีภารกิจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัยราชภัฏเพชรบุรี (Research Institute PBRU.)

เป็นระบบสารสนเทศที่สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้ใช้ประโยชน์ทั้งสำหรับหน่วยงานที่นำข้อมูลการวิจัยเข้าระบบ และสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย

บริการวิชาการและวิจัยที่ปรึกษา

บริการวิชาการและวิจัยที่ปรึกษา

1.งานส่งเสริมการเรียนรู้
2.การบริการวิจัยและที่ปรึกษา
3.การบริการวิชาการรับใช้ชุมชน

ข่าวสารงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวสารงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวสารงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์หลักในการเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวในแวดวงวิจัยของคณาจารย์/นักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ทราบถึงนโยบายวิจัย เกร็ดความรู้ด้านวิจัย ด้านทรัพยสินทางปัญญา การบริการงานวิจัย งานวิจัยดีเด่นที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

พิพิธภัณฑ์เรือนไทยโบราณ หอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑ์เรือนไทยโบราณหอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

สถาบันวิจัยและส่งเสริมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้อนุรักษ์เรือนไทยโบราณ และจัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าด้านสถาปัตยกรรม

ติดต่อหน่วยงาน

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000