สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Academic Promotion and Registration Office

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Academic Promotion and Registration Office

รู้จักหน่วยงาน

ปรัชญา Philosophy : “คุณภาพการประสานงาน บริการอย่างเป็นมิตร สัมฤทธิ์ผลด้วยเทคโนโลยี”

วิสัยทัศน์ Vision: เป็นหน่วยประสานงานและให้บริการด้านผลิตบัณฑิตที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคลอบคลุมทุกพันธกิจ

พันธกิจ Obilgation:
1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ด้านการประกันคุณภาพระดับสาขา คณะ มหาวิทยาลัย และประสานงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ให้บริการนักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง
3. จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจ
4. วิจัยเพื่อพัฒนางานตามพันธกิจ

เอกลักษณ์ Identities ” เรียนรู้  สู้งาน บริการอย่างกัลยาณมิตร “

อัตลักษณ์ Identities Identities ” พัฒนาวิชาการสู่ความเป็นสากล  ประสานงานเครือข่าย   ขับเคลื่อนบริการด้วยเทคโนโลยี “

 

ค่านิยมองค์กร P B R U

P : ทำงานเชิงรุก (Proactive)
B : สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม (Benefit)
R : สำนึกนำความรับผิดชอบ (Responsibility)
U : กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว (Unity)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ

ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

ผู้อำนวยการ

032-708607, เบอร์ภายใน 1300

poonsiri.thi@mail.pbru.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ / บริการของหน่วยงาน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสร้างระบบและกลไกการประสานงานด้านวิชาการ และพัฒนางานวิชาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ งานวิชาการ งานหลักสูตร งานทะเบียนประวัตินักศึกษา งานประมวลผลการศึกษา งานจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา อาจารย์ คณะ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก โดยมีการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางานในด้านต่าง ๆ เพื่อพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ โดยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

การลงทะเบียนเรียน

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการลงทะเบียน

 

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ

 

ระบบบริหารข้อมูลนักศึกษา (MIS)

ระบบบริหารข้อมูลนักศึกษา (MIS)

 

เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา

เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์บริการทะเบียนนักศึกษาได้พัฒนารูปแบบการให้บริการให้ได้มาตรฐานโดยลดขั้นตอนและความซับซ้อนในการให้บริการ ให้ผู้รับบริการสามารถรับบริการให้เสร็จสิ้นในจุดเดียวได้แบบ One Stop Service โดยปรับปรุง จัดสถานที่ให้ทันสมัย และสร้างบรรยากาศที่จะเสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พัฒนาหลักสูตรและระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคณาจารย์และบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมรอบด้าน เพื่อให้นักศึกษาได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 1
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ : 032-708607
email : acad@mail.pbru.ac.th
เว็บไซต์ : http://acad.pbru.ac.th/
Facebook : facebook.com/acad