กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รู้จักหน่วยงาน

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

  ​      ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทบาท ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บริการวิชาการ งานวิจัย การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่ชุมชน โดยผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ อาทิ สื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อมวลชน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคไอกชน เกิดการรับรู้ เกิดความเชื่อมั่น มีทัศนคติที่ดี มีความพึงพอใจ และมีความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัย

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างสื่อสารองกร

บุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์กร

นายดนัย มีอารีย์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร
เบอร์ติดต่อ : 032-708612 เบอร์ภายใน 8612

นางสาวฐิติพร การะเกตุ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานผลิตสื่อและเผยแพร่
เบอร์ติดต่อ : 032-708612 เบอร์ภายใน 8612

นางสาวรัตติยากร ทวีเผ่า

งานผลิตสื่อและเผยแพร่

นางสาวชนิกานต์ ชวรุ่ง

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานภาพลักษณ์องค์กร
เบอร์ติดต่อ : 032-708612 เบอร์ภายใน 8612

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

1. งานผลิตสื่อและเผยแพร่

  • งานผลิตวารสารดอนขังใหญ่
  • งานผลิตป้ายประชาสัมพันธ์/แบรนด์เนอร์/แผ่นพับประชาสัมพันธ์/เนื้อหาเว็บไซต์
  • งานวิทยุกระจายเสียงและเสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  • งานโทรทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  • บริหารทั่วไป

2.งานสร้างภาพลักษณ์องค์กร

  • งานสื่อสารการตลาดและสื่อมวลชนสัมพันธ์

ติดต่อหน่วยงาน

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000