หน่วยตรวจสอบภายใน Internal Audit Unit

หน่วยตรวจสอบภายใน | AUDIT.PBRU

รู้จักหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน

วิสัยทัศน์ Vision : เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างคุณค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างมีมาตรฐาน

พันธกิจ Obilgationพัฒนาการตรวจสอบ บุคลากร และระบบงาน เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสถาพร บุญหมั่น

นางสถาพร บุญหมั่น

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ : 032-708628 เบอร์ภายใน 1410
e-mail : sathaporn.boo@mail.pbru.ac.th

นางสาวเพียงใจ เรืองชัย

นางสาวเพียงใจ เรืองชัย

นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 032-708628 เบอร์ภายใน 8628
e-mail : phiangjai.rue@mail.pbru.ac.th

นางภาวิณี เกียรติ์สุพิมล

นางภาวิณี เกียรติ์สุพิมล

นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 032-708628 เบอร์ภายใน 1411
e-mail : pawinee.sri@mail.pbru.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ/บริการของหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกหนึ่งในการกำกับดูแลองค์กร ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าให้กับองค์กร โดยดำเนินการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ

การบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)

“การบริการให้ความเชื่อมั่น คือ การตรวจสอบหลักฐานอย่างเที่ยงธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินอย่างเป็นอิสระ ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลขององค์กร เช่น การให้ความเชื่อมั่นทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความมั่นคงปลอดภัย ของระบบต่างๆ” (รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://audit.pbru.ac.th/ )

 

การบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)

“การบริการให้คำปรึกษา คือ กิจกรรมการให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้รับบริการ โดยลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ทำขึ้นร่วมกันกับผู้รับบริการ และมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลขององค์กร” ( รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์  http://audit.pbru.ac.th/ และ https://www.facebook.com/audit.pbru.2558/ )

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น M
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง

อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ : 032-708628
email : audit_pbru@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : http://audit.pbru.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/audit.pbru.2558/