ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์​| PBRU Language Center

รู้จักหน่วยงาน

ปรัชญา Philosophy : “พัฒนาทักษะภาษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล “

วิสัยทัศน์ Vision: ภายในปีพ.ศ. 2564 จะเป็นศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์แนวหน้าในการพัฒนาทักษะภาษาและเป็นองค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์

พันธกิจ Obilgation:

 1. บริการด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาภาษาต่างๆ ให้แก่นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย

 2. บริการชุมชน ประชาชน ในองค์กรต่างๆ ด้านการให้ความรู้และการพัฒนาภาษา

 3. จัดอบรมหลักสูตรทางภาษาระยะสั้น

 4. วิจัย ศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาไทย ภาษาท้องถิ่น และภาษานานาชาติ ตามศักยภาพของศูนย์ภาษา

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถทางภาษา

 2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

 3. สร้างและพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางด้านภาษาที่ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของวิชาชีพ

 4. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางภาษาเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ

เป้าประสงค์

 1. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมีความรู้และทักษะทางภาษาตามเกณฑ์ที่กำหนด

 2. จัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ

 3. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้รับการอบรมและทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

 4. สถาบันภาษามีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษา

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์

บุคลากรศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์

นางสาวเจษฎารัตน์ กล่ำศรี

นางสาวเจษฎารัตน์ กล่ำศรี

รักษาการหัวหน้างานศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ : 032-708632 เบอร์ภายใน 8632
e-mail : jetsadarat.klo@mail.pbru.ac.th

นางเสาวภา พงษ์พิพัฒน์

นางเสาวภา พงษ์พิพัฒน์

รักษาการ หัวหน้างานพัฒนาและมาตรฐานภาษา
เบอร์ติดต่อ : 032-708632 เบอร์ภายใน 8632
e-mail : saowapa.pho@mail.pbru.ac.th

นายนิสันติ ศิลประเสริฐ

เบอร์ติดต่อ : 032-708632 เบอร์ภายใน 8632
e-mail : nisanti.sil@mail.pbru.ac.th

นางสาวอลิสา ทิมศรี

นางสาวอลิสา ทิมศรี

เบอร์ติดต่อ : 032-708632 เบอร์ภายใน 8632
e-mail : alisa.tim@mail.pbru.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ศูนย์พัฒนาภาษา มีหน้าที่หลักในการพัฒนาทักษะภาษาให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบุคคลภายนอกที่สนใจจะพัฒนา ด้านทักษะภาษาโดยมีการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านภาษา และเป็นศูนย์ทดสอบความรู้ด้านภาษา พร้อมทั้งให้บริการวิชาการ แก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน ด้านการขอและให้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เตรียมข้อมูลเพื่อให้รายละเอียดเรื่องทุนการศึกษา ฝึกอบรม วิจัยหรือดูงาน แปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือราชการ อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ แก่ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษา และบุคลากรชาวต่างประเทศ รวมถึงอาคันตุกะที่มาเยือนมหาวิทยาลัย และการให้คำปรึกษา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ : งานพัฒนาและมาตรฐานภาษา 032-708632, สายใน 8632
โทรศัพท์ :
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ 032-708627, สายใน 8627 Facebook : https://www.facebook.com/pbrulanguagecenter