งานบริหารคลังและทรัพย์สิน

งานบริหารคลังและทรัพย์สิน | Finance Division and property management

รู้จักหน่วยงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

  ​   งานบริหารคลังและทรัพย์สิน   มีภารกิจหลักในการควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและรายได้ของมหาวิทยาลัย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณจากรายได้ของมหาวิทยาลัย การรับเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ควบคุมการเบิกจ่าย ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ บริหารงานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่น ๆ รวมถึงควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับระบบการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย การบริหารการลงทุน หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย การพิจารณาการขออนุมัติโครงการ การพิจารณาร่างระเบียบทางการเงินของหน่วยงานต่าง ๆ และประสานงานให้หน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบริหารคลังและทรัพย์สิน

ปรัชญา Philosophy : “มุ่งมั่นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”

วิสัยทัศน์ Vision: งานการเงิน และบัญชี เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ มุ่งสู่การให้บริการและประสานงานกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล รวมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อการพัฒนางาน และองค์กร

พันธกิจ Obilgation:

1. จัดระบบการบริหารด้านการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ

2. ดูแลการรับเงิน-จ่ายเงิน งบประมาณ เงินรายได้ และเงินอื่นๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ

3. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินรายได้ และเงินอื่นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ

4. สนับสุนนการบริหารและการให้บริการ ช่วยประสานงานระหว่างหน่วยงานให้สามารถดำเนินงานให้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

5. นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อพัฒนางานและองค์กรให้มีความทันสมัย

งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
งานบริหารคลังและทรัพย์สิน

โครงสร้างหน่วยงาน

งานบริหารคลังและทรัพย์สิน

บุคลากรงานบริหารคลังและทรัพย์สิน

นางสาวอภิญญา แจ่มใส

นางสาวอภิญญา แจ่มใส

หัวหน้างานคลังและทรัพย์สิน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 082-708606 ภายใน 1200
e-mail : jamsai_aj2@hotmail.com

นางสาวธนพร เกษศรี

นางสาวธนพร เกษศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(งานการเงิน)
เบอร์ติดต่อ : 032-708606 ภายใน 1204
e-mail : ople_123@hotmail.com

นางสาวปิยนุช แก้วมุกดา

นางสาวปิยนุช แก้วมุกดา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(งานการเงิน)
เบอร์ติดต่อ : 032-708606 ภายใน 1201
e-mail : orr_devil@hotmail.com

นางนันทพร มีชัย

นางนันทพร มีชัย

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(งานการเงิน)
เบอร์ติดต่อ : 032-708606 ภายใน 1205
e-mail : beem.bell25@gmail.com

นางสาวจริยาภรณ์ สินธุสุวรรณ์

นางสาวจริยาภรณ์ สินธุสุวรรณ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(งานการเงิน)
เบอร์ติดต่อ : 032-708606 ภายใน 1201
e-mail : jari_eve@hotmail.com

นางสาวบงกชพร ทรัพย์มา

นางสาวบงกชพร ทรัพย์มา

นักวิชาการเงินและบัญชี
(งานการเงิน)
เบอร์ติดต่อ : 032-708606 ภายใน 1206
e-mail : bong_nun2534@hot mail.com

นางสาวอรพิมล รุ่งจรูญ

นางสาวอรพิมล รุ่งจรูญ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(งานเงินเดือน)
เบอร์ติดต่อ : 032-708606
e-mail : aonpimon.love@gmail.com

นายนัทธพงศ์ สุกสว่าง

นายนัทธพงศ์ สุกสว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(งานบัญชี)
เบอร์ติดต่อ : 032-708606 ภายใน 1203
e-mail : natthaphong_p@hotmail.com

นางสาวอัญญาพร เอี่ยมอาษา

นางสาวอัญญาพร เอี่ยมอาษา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(งานบัญชี)
เบอร์ติดต่อ :032-708606 ภายใน 1203
e-mail : oonn_jn@hotmail.com

นางสาวอโนมา อรุโณทัยสกุล

นางสาวอโนมา อรุโณทัยสกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี
(งานรายได้และทรัพย์สิน)
เบอร์ติดต่อ : 032-708606 ภายใน 1202
e-mail : arunothaisakul@gmail.com

อาภาพรณ์-มีอิน

นางสาวอาภาภรณ์ มีอิน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(งานบัญชี)
เบอร์ติดต่อ : 032-708606
e-mail : i.sarena25@hotmail.com

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

1. จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของ และยืมเงินทดรองจ่ายของ มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. รับเงินและเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบ  จัดทำรายงานเงินคงเหลือ ประจำวันของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา

3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

4. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อรอการตรวจสอบจากภายนอกและภายใน

5. จัดเก็บและหารายได้จากการใช้พื้นที่ต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย      

6. ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกด้านการเงินให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย

    

7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

    

บริการและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

สกสค. ตรวจสอบยอดการชำระเงิน

กรมสรรพากร

กรมบัญชีกลาง

ขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษา.

ขั้นตอนการขอรับค่าประกันของเสียหาย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ติดต่อหน่วยงาน

งานบริหารคลังและทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น 1
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง

อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

 

โทรศัพท์ : 032-708606
Facebook : https://www.facebook.com/FinancePBRU/