ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มงานบริหารคลังและทรัพย์สิน

เอกสารและแบบฟอร์มงานบริหารคลังและทรัพย์สิน

กิจกรรมนักศึกษา
– ระเบียบสภามหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬา พ.ศ. 2561 (16ก.ค.61)

– ระเบียบสภามหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการแก่นักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (17ก.พ.57)

– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเบิกค่าที่พักของนักศึกษาไปราชการ (21ต.ค.54)

– ระเบียบสภามหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการแก่นักศึกษา พ.ศ. 2551 (27ส.ค.51)

จ้างงานนักศึกษา
– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ แนวปฏิบัติการจ้างงานนักศึกษาระหว่างเรียน จากเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558 (27พ.ย.58)

– ระเบียบสภามหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การจ้างงานนักศึกษาระหว่างเรียน พ.ศ. 2557 (20ต.ค.57)

– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ การจ้างงานนักศึกษาระหว่างเรียน จากเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา (17พ.ย.55)

กองทุนฯ นักศึกษา
– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินของกองทุนสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ. 2552 (26ส.ค.52)

– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนสวัสดิการนักศึกษาในกรณีประสบอุบัติเหตุ พ.ศ. 2552 (29ต.ค.52)

กิจกรรมมหาวิทยาลัย
– ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องอัตราเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหาร (4พ.ย.63)

– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการจ้างเหมาบริการรถยนต์มาใช้ในราชการ (18ก.ย.61)

– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพื่อการจัดเลี้ยงประชุม กิจการการกุศล กิจการสาธารณประโยชน์ และกิจการทางประเพณีวัฒนธรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายในกิจการอื่น ๆ จากเงินรายได้อื่นอันมิใช่เกิดจากการปฏิบัติพันธกิจหลัก (27เม.ย.61)

– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจ้างผู้มีความสามารถพิเศษ พ.ศ. 2561 (18มิ.ย.61)

– ระเบียบสภาสถาบันราชภัฏฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการสอบวิชาพื้นฐาน พ.ศ. 2543 (19ธ.ค.43)

ค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม

– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (16ต.ค.62)

– ระเบียบสภามหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562 (13พ.ค.62) 

– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการฝึกภาคปฏิบัตินักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ (29มิ.ย.59)

– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2559 (15ม.ค.59)

– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าตอนแทนการสอนระดับบัณฑิต พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) (14ก.ค.58)

– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2558 (18มิ.ย.58)

– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากรสอนว่ายน้ำเบื้องต้น สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (20ธ.ค.57)

– ระเบียบสภามหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย อัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร พ.ศ. 2557 (14มี.ค.57) 

– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการสอบภาษาต่างประเทศ และกรรมการสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (28พ.ย.56) 

– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 (19มี.ค.55) 

– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานปกติ (24ม.ค.55)

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (24มิ.ย.54)

– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน ณ ศูนย์จัดการศึกษานอกที่ตั้ง (1ก.ย.53) 

– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (12ก.ค.53) 

– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอน การจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (1ก.ย.53) 

– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (29ก.ค.51)

– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ค่าตอบแทนการอ่านบทความวิชาการ (29ก.ค.51)

– ระเบียบสภาสถาบันราชภัฏฯ ว่าด้วย ค่าตอบแทนการดำเนินงานการดำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2549 (17ก.ค.49)

– ระเบียบสภาสถาบันราชภัฏฯ ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าใช้ในการปฏิบัติราชการของนายกสภาประจำสถาบันและกรรมการสภาประจำสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2545 (19ก.พ.45)

– ระเบียบสภาสถาบันราชภัฏฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษสำหรับการสอนภาคปกติ พ.ศ. 2543 (26ก.ย.43)

– ประกาศสถาบันราชภัฏฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบและดำเนินการสอบปลายภาค นักศึกษา กศ.บป. (4ก.ย.43) 

อื่น ๆ
– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ อัตราการรับ-จ่าย ค่าธรรมเนียมจากการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2563 (31ม.ค.63)

     1. คู่มือมหาวิทยาลัย

     2. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

         – แผ่นพับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2560

         – ประกาศมหาวิทยาลัยฯ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

         – คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560

         – กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 2556

     3. แผนการปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่

     4. แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน

     5. รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำและระดับชั้นงานตามระบบใหม่

     6. รายงานแผนการพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : IDP)

     7. คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558