งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป | Personel Management Division

รู้จักหน่วยงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

                  งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการบริหารเอกสารของกองกลาง และมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่ รับ – ส่ง, ลงทะเบียน, แยกประเภท, นำเสนอผู้บริหารสั่งการรวมไปถึงการจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, การจัดเก็บและค้นหาหนังสือ, การจัดทำหนังสือโต้ตอบ/คำสั่ง/ประกาศ, ให้ข้อมูลเบื้องต้นและคัดแยกหนังสือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการตามคำสั่งมอบหมายงาน, การจัดทำฐานข้อมูลหนังสือราชการส่งออก คำสั่ง ประกาศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหา, งานเลขานุการการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย, ติดตามประสานงานบริหารจัดการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร, งานไปรษณีย์ รับส่งจดหมาย พัสดุระบบ ems และระบบลงทะเบียน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรัชญา Philosophy : “ใส่ใจให้บริการ บริหารงานเอกสาร ผสานความร่วมมือ”

วิสัยทัศน์ Vision: “มุ่งมั่นสู่การเป็นหน่วยงานให้บริการที่เป็นเลิศด้านงานเอกสาร และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานบริการอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย”

พันธกิจ Obilgation:

1. บริหารจัดการงานเอกสารให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎระเบียบ
2. บริหารจัดการงานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
3. บริหารจัดการด้านเลขานุการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
4. ให้บริการด้านไปรษณีย์
5. สนับสนุนการบริหารและการให้บริการ ช่วยประสานงานระหว่างหน่วยงานให้สามารถ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
6. นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อพัฒนางานและองค์กรให้มีความทันสมัย

โครงสร้างหน่วยงาน

บุคลากรงานบริหารทั่วไป

นางชุติมา แฉ่งฉายา

รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 0 3270 8605
e-mail : chutima.cha@mail.pbru.ac.th

นางสาวพยอม เกิดสมบัติ

นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
(หน่วยธุรการและสารบรรณ)
เบอร์ติดต่อ : 0 3270 8605 ต่อ 1101
e-mail : payom.kir@mail.pbru.ac.th

นางสาวเวฬุรีย์ ชวรุ่ง

นักบริหารงานทั่วไป
(หน่วยธุรการและสารบรรณ)
เบอร์ติดต่อ : 0 3270 8605 ต่อ 1102
e-mail : werulee.cha@mail.pbru.ac.th

นางสาวอาทิตยา ชายคีรี

นักบริหารงานทั่วไป
(หน่วยบริหารจัดการทั่วไปและพิธีการ)
เบอร์ติดต่อ : 0 3270 8605 ต่อ 1104
e-mail : arthittaya.cha@mail.pbru.ac.th

นายฤทธี ทิมรอด

นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
(หน่วยเลขานุการ)
เบอร์ติดต่อ : 0 3270 8602
e-mail : rittee.tim@mail.pbru.ac.th

นางสาวอาริณี ตั้งเริก

นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
(หน่วยเลขานุการ)
เบอร์ติดต่อ : 0 3270 8602
e-mail : arinee.tan@mail.pbru.ac.th

นายเจริญ จารุรัตน์

นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
(หน่วยบริการไปรษณีย์)
เบอร์ติดต่อ : 0 3270 8605 ต่อ 1103
e-mail : charaon.jar@mail.pbru.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

1. ให้บริการด้านเอกสาร ได้แก่ การรับ-ส่ง การลงทะเบียน การเกษียนหนังสือเพื่อเสนอสั่งการ การแจ้งเรื่อง การจัดเก็บ การค้นหา และการติดตามเอกสารราชการ

2. จัดการงานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.  ปฏิบัติงานเลขานุการ ติดตามประสานงาน บริการอำนวยสะดวก จัดการงานประชุมต่าง ๆ และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

4. ให้บริการด้านไปรษณีย์ รับส่งจดหมาย พัสดุ ems ลงทะเบียน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5. จัดทำรูปแบบหนังสือราชการ เพื่อให้หน่วยนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง

บริการและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มงานบริหารทั่วไป

ติดต่อหน่วยงาน

งานบริหารทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง

อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ : 032-708605
Email : sarabun@mail.pbru.ac.th