งานนิติการ

งานนิติการ | LEGAL OFFICER.PBRU

รู้จักหน่วยงาน

งานนิติการ

ปรัชญา Philosophy : “มุ่งให้บริการและปฏิบัติงานด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการโดยถูกต้องและชอบธรรมโดยยึดในหลักวิชาชีพนักกฎหมาย หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์ “

วิสัยทัศน์ Vision: ให้บริการด้านกฎหมาย โปรงใสทุกขั้นตอน ดำเนินงานอุทธรณ์และร้องทุกข์ ปลูกฝัง ความซื่อสัตย์ ส่งเสริมให้ปฏิบัติถูกวินัย เป็นกลไกลการบริหารคุณธรรม

พันธกิจ Obilgation:

1. เสนอความเห็นด้านกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร

2. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขข้อขัดข้องในการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ของทางราชการและมหาวิทยาลัย 

3. จัดทำและตรวจสอบร่างกฎหมาย ร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับ ร่างประกาศ ร่างคำสั่ง และร่างสัญญา ให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายและเอื้อประโยชน์ในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการจัดทำ 

4. สร้างความเชื่อมั่นในความเป็นกลาง และโปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ และความรับผิดทางละเมิดขอเจ้าหน้าที่ โดยยึดถือความถูกต้องของขั้นตอนดำเนินงานการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

5. ดำเนินคดีและประสานความร่วมมือกับเจ้าพนักงานในกระบวนการบุติธรรมเพื่อรักษาสิทธิ์และประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

6. เป็นแบบอย่างของหน่วยงานที่ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต การรักษาคุณธรรม จริยธรรมและเป็นเครือข่ายในการสร้างราชการใสสะอาด

 

งานนิติการ
งานนิติการ

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างงานนิติการ

บุคลากรงานนิติการ

นางสาวอรทัย ชูเจริญ

นางสาวอรทัย ชูเจริญ

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 098-8670447
e-mail : orathai.cho@mail.pbru.ac.th

นายธนดล ดีหะสิงห์

นายธนดล ดีหะสิงห์

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 083-0089915
e-mail : thanadol.dee@mail.pbru.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

งานนิติการเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของบุคลากร      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งตำแหน่งต่างๆ เหล่านี้มีลักษณะที่จำเป็นต้องมีความรู้ความชำนาญในวิชาการทางกฎหมาย

1. บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

2. ส่งเสริมให้ระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

3. รักษาสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยในการดำเนินคดีต่าง ๆ

เนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา Academic and Legal Database of the Thai Parliament

ติดต่อหน่วยงาน

งานนิติการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น M
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง

อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000