งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ

งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ | supply administration and transportation service

รู้จักหน่วยงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

        งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ : มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการยานพาหนะ  โดยดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ การวิเคราะห์ราคา ค่าเสื่อมราคา และการให้บริการด้านยานพาหนะของมหาวิทยาลัย บริการทั้งภายในและภายนอกให้กับบุคลากรและนักศึกษา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ
งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ

โครงสร้างหน่วยงาน

งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ

บุคลากรงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ

นางสาวศิริ แฉ่งฉายา

นางสาวศิริ แฉ่งฉายา

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
(หัวหน้างานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ)
เบอร์โทร 085-1969631
E-mail siri.cha@mail.pbru.ac.th

นางสาวสุธิวรรณ รุ่งสว่าง

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
(หน่วยบริหารพัสดุ)
เบอร์ติดต่อ : 099-3243290
e-mail : suthiwan.run@mail.pbru.ac.th

นางสาวพิชญา เทียนภู่

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
(หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง)
เบอร์ติดต่อ : 095-6800815
e-mail : pichaya.tia@mail.pbru.ac.th

นางสาวนฤมล กรประสาท

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
(หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง)
เบอร์ติดต่อ : 096-9982753
e-mail : Naruemon.kro@mail.pbru.ac.th

น.ส.พรพิมล ทิมทวีป

นางสาวพรพิมล ทิมทวีป

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

e-mail : nantaetan@gmail.com

นางสาวสุภาวดี เนียมหอม

นักบริหารงานทั่วไป
(หน่วยธุรการและยานพาหนะ)
เบอร์ติดต่อ : 063-3659241
e-mail : supaowadee.nie@mail.pbru.ac.th

นายชิตวัน สุนทร

นายชิตวัน สุนทร

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2

นายพิสิทธิ์ รอดสาย

นายพิสิทธิ์ รอดสาย

พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ : 081-4146292

นายกฤษณะ จันทร์แก้ว

นายกฤษณะ จันทร์แก้ว

พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ : 082-1676061

นายธีรวัฒน์ กล่ำสี

พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ : 086-6649862

นายอรุณ บัวประคอง

นายอรุณ บัวประคอง

พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ : 084-1656001
e-mail : Aroon.bau@gmail.com

นายศักดิ์ชัย โค้วสกุล

พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ : 064-3637414
e-mail : sakchai5727@gmail.com

นายอนุวัฒน์ ทองขาว

พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ : 092-6505882
e-mail : anuwat833530@gmail.com

นายอดิศักดิ์ พิมพ์ทอง

นายอดิศักดิ์ พิมพ์ทอง

พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ : 090-4406589
e-mail : pimtongadisak2533@gmail.com

นายชูเกียรติ บัวขยาย

พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ : 085-1630995
e-mail : chookeati@gmail.com

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการยานพาหนะ  โดยดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ การวิเคราะห์ราคา ค่าเสื่อมราคา

การให้บริการด้านยานพาหนะของมหาวิทยาลัย บริการทั้งภายในและภายนอกให้กับบุคลากรและนักศึกษา

เอกสารและแบบฟอร์ม

ติดต่อหน่วยงาน

งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น M
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง

อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

 

โทรศัพท์ : 032-708604
เว็บไซต์ : https://op.pbru.ac.th กองกลาง