งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ

งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ | supply administration and transportation service

รู้จักหน่วยงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

        งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ : มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการยานพาหนะ  โดยดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ การวิเคราะห์ราคา ค่าเสื่อมราคา และการให้บริการด้านยานพาหนะของมหาวิทยาลัย บริการทั้งภายในและภายนอกให้กับบุคลากรและนักศึกษา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ
งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ

โครงสร้างหน่วยงาน

งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ

บุคลากรงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ

นางสาวพนิดา พวงพยอม

นางสาวพนิดา พวงพยอม

หัวหน้างานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ

นางสาวศิริ แฉ่งฉายา

นางสาวศิริ แฉ่งฉายา

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :
e-mail :

นางสาวสุธิวรรณ รุ่งสว่าง

นางสาวสุธิวรรณ รุ่งสว่าง

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :
e-mail :

นางสาวพิชญา เทียนภู่

นางสาวพิชญา เทียนภู่

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :
e-mail :

นางสาวสุภาวดี เนียมหอม

นางสาวสุภาวดี เนียมหอม

นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ :
e-mail :

นายชิตวัน สุนทร

นายชิตวัน สุนทร

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
เบอร์ติดต่อ :
e-mail :

นายพิสิทธิ์ รอดสาย

นายพิสิทธิ์ รอดสาย

พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ :
e-mail :

นายกฤษณะ จันทร์แก้ว

นายกฤษณะ จันทร์แก้ว

พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ :
e-mail :

นายธีรวัฒน์ กล่ำสี

นายธีรวัฒน์ กล่ำสี

พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ :
e-mail :

นายศักดิ์ชัย โค้วสกุล

นายศักดิ์ชัย โค้วสกุล

พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ :
e-mail :

นายอดิศักดิ์ พิมพ์ทอง

นายอดิศักดิ์ พิมพ์ทอง

พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ :
e-mail :

นายชูเกียรติ บัวขยาย

นายชูเกียรติ บัวขยาย

พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ :
e-mail :

นายอรุณ บัวประคอง

นายอรุณ บัวประคอง

พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ :
e-mail :

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการยานพาหนะ  โดยดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ การวิเคราะห์ราคา ค่าเสื่อมราคา

การให้บริการด้านยานพาหนะของมหาวิทยาลัย บริการทั้งภายในและภายนอกให้กับบุคลากรและนักศึกษา

เอกสารและแบบฟอร์ม

ติดต่อหน่วยงาน

งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น M
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง

อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

 

โทรศัพท์ : 032-708604
เว็บไซต์ : https://op.pbru.ac.th กองกลาง

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน