งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย | COUNCIL.PBRU

รู้จักหน่วยงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

 

         งานสภามหาวิทยาลัยมีภาระมีหน้าที่รับผิดชอบงานประชุมต่าง ๆ สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งลักษณะของงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการด้านการประชุมเป็นหลัก ได้แก่ การประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และการสรรหาตามข้อบังคับ

                      งานธุรการและสารบรรณ งานพิธีการต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 • การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • การประชุมทบทวนการดำเนินงานด้านนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
 • การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปรัชญา Philosophy : “ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ใส่ใจในงาน มุ่งสู่คุณภาพ”

วิสัยทัศน์ Vision: “สนับสนุนการบริหารจัดการ สานต่อนโยบายสภามหาวิทยาลัย ใส่ใจในการปฏิบัติงาน สู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย “

พันธกิจ Obilgation:

 1. สนับสนุนการทำงานของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่แห่ง พ.ร.บ. พ.ศ. 2547 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และการสรรหาผู้บริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัย อย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

 3. รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างของงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บุคลากรงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นางกอบกาญจน์ ศิริธนาวงศ์

นางกอบกาญจน์ ศิริธนาวงศ์

หัวหน้างานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : 086-3056414
e-mail : k.kobkan05@gmail.com

นางสาวอภิญญา สุขจำเริญ

นางสาวอภิญญา สุขจำเริญ

นักบริหารงานทั่วไป
(หน่วยบริหารทั่วไป)
เบอร์ติดต่อ : 087-1675636
e-mail : apinya_ar19@hotmail.com

นางสาวฐิติณัทชาภัค พานทอง

นางสาวฐิติณัทชาภัค พานทอง

นักบริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 082-6544466
e-mail : thitinatchapak.pan@mail.pbru.ac.th

การแบ่งส่วนงานภายใน และ หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงาน
แบ่งเป็น 3 ส่วนงาน ดังนี้

group

1.  งานการประชุม

 • ประสานงาน และจัดอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ในการจัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และการประชุมคณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม การบันทึกการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม การสรุปมติ และการแจ้งมติ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. งานธุรการและสารบรรณ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับบริหารจัดการเอกสาร หนังสือราชการ รวบรวมรายงานการประชุมมติสำคัญ ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคบ เพื่อเป็นข้อมูลประจำปีของสำนักงานสภาฯ และนายกสภามหาวิทยาลัย

 • ดำเนินงานด้านการติดต่อประสานงานต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณการเงิน การพัสดุ การจัดซื้อ – จัดจ้างที่ใช้ในกิจการของงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 • เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 • จัดทำระบบสารสนเทศเก็บข้อมูลเพื่อสืบค้นอ้างอิง

 • ดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 • การบริหารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสภามหาวิทยาลัย

 • ปฏิบัติงานเรื่องอื่น ๆ  ที่นายกสภามหาวิทยาลัย  หรือ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มอบหมาย 

3. งานสรรหาและเลือกตั้ง

 • ดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
 • ดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
 • ดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนประเภทผู้บริหาร
 • ดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ
 • ดำเนินการสรรหาอธิการบดี
 • ดำเนินการสรรหาคณบดี
 • ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
 • ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะและมติสภาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 • ประสานการจัดกิจกรรมตามมติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 • ประสานงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
 • นำเสนอผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี ต่อกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อทูลเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

ติดต่อหน่วยงาน

งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 8
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง

อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000