สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

การขอเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การให้สวัสดิการ

1. พนักงานมีสิทธิขอรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลได้ตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อปีงบประมาณ
2. พนักงานมีสิทธิขอรับสวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปีได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อปีงบประมาณ

เงื่อนไขการขอสวัสดิการ

1. พนักงานใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลให้แก่บุคคลในครอบครัวได้ดังต่อไปนี้ ตนเองและคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย / บิดามารดาของตน / บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่เกิน 3 คน
2. สิทธิค่ารักษาพยาบาลไม่สามารถใช้กับบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมผู้อื่น
3. ในกรณีที่ผู้มีสิทธิขอรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล มีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาลในทางอื่นอยู่แล้ว เช่น ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ พนักงานขององค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ สวัสดิการประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต หรือประกันอุบัติเหตุ รวมทั้งบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า จะต้องใช้สิทธินั้นๆ ก่อน ส่วนที่เกินจึงจะขอรับสวัสดิการนี้ได้
4. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจะเบิกได้เฉพาะสถานพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐและของเอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เท่านั้น (ไม่สามารถเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากคลินิกเอกชนได้)
5. พนักงานมีสิทธิขอรับสวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปี

ขั้นตอนการขอรับสวัสดิการ

1. กรอกแบบฟอร์มแนบใบเสร็จสำคัญรับเงินติดกาวลงกระดาษ A4 (นำเอกสารมาส่งด้วยตนเอง)
2. ต้องยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง (หากไม่ได้รับตรวจและลงรับจากเจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารคืนกลับไปยังผู้ขอ)
3. สรุปข้อมูลและนำส่งฝ่ายการเงิน (วันที่ 15 ของทุกเดือน)

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

โปรดศึกษาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราการให้สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

ข้อ 1 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพรายปี
ข้อ 2 สวัสดิการการประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มรายปี
ข้อ 3 สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
ข้อ 4 สวัสดิการเงินบำเหน็จ
ข้อ 5 สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์

บริการและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อหน่วยงาน

งานบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น M
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง

อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000