งานบริหารงานบุคคล

งานบริหารงานบุคคล | Personel Management Division

รู้จักหน่วยงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

    งานบริหารงานบุคคล ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล โดยมีหน้าที่ควบคุม ดูแล วิเคราะห์ เกี่ยวกับตำแหน่ง เงินเดือนกรอบอัตรากำลัง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การประเมินและแต่งตั้งบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น งานพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร ทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัย และสั่งการให้เป็นไปตามภารกิจของงานบริหารงานบุคคล รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหาต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กองกลาง

ปรัชญา Philosophy : “พัฒนางาน พัฒนาคน เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ”

วิสัยทัศน์ Vision: “งานบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการให้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”

พันธกิจ Obilgation:

1. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

2. พัฒนาขีดความสามารถ และสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดการความรู้

3. เสริมสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี เหมาะสมและเป็นธรรม

กองกลาง

โครงสร้างหน่วยงาน

บุคลากรงานบริหารงานบุคคล

นางนภัสภรณ์ นามสละ

รักษาการหัวหน้างานบริหารงานบุคคล
(หน่วยส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะและฝึกอบรมบุคลากร)
เบอร์ติดต่อ : 1502
e-mail : napatsapon.nam@mail.pbru.ac.th

นางสาววีนา สืบอ่ำ

บุคลากร
(หน่วยงานทะเบียนประวัติ บำเหน็จความชอบ และสวัสดิการบุคคล)
เบอร์ติดต่อ : 1503
e-mail : weena.sue@mail.pbru.ac.th

นางสาวฉลองขวัญ บวงสรวง

บุคลากร
(หน่วยส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะและฝึกอบรมบุคลากร)
เบอร์ติดต่อ : 1504
e-mail : ksykwansy@gmail.com,

นายภูวนัย เอกวัตร

บุคลากร
(หน่วยสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)
เบอร์ติดต่อ : 8611
e-mail : pouwanai.poom@gmail.com

นางสาวพรปวีณ์ พีรพงศ์พรรณ

นางสาวพรปวีณ์ พีรพงศ์พรรณ

บุคลากร
(หน่วยพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง)
เบอร์ติดต่อ : 8611
e-mail : pornpawee.pee@mail.pbru.ac.th

นางสาวศิริกัญญา คุ้มครอง

บุคลากร
(หน่วยส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะและฝึกอบรมบุคลากร)
เบอร์ติดต่อ : 1502
e-mail : sirikanya_kho@mail.pbru.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร จัดมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ และตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. วางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

5. ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อเกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด     

6. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้ข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

    

บริการและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อหน่วยงาน

งานบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น M
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง

อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000