กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม DPLE.PBRU

รู้จักหน่วยงาน

        กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่กำกับดูแลระบบงานกายภาพให้เป็นไปตามผังแม่บท จัดทำข้อมูลอาคาร (GIS) ปรับปรุงแบบอาคาร และแบบระบบสาธารณูปการ ปรับปรุงผังแม่บท รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรม อาทิ สำรวจ ออกแบบคำนวณโครงการสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ออกแบบทางวิศวกรรมการทาง ออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า สุขาภิบาล การตรวจสอบและทดสอบทางด้านวิศวกรรม กำกับดูแลรักษาสวนหย่อม   สนามหญ้า รวมทั้งต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา รักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งงานหลัก ๆ ออกเป็น 4 งาน ดังต่อไปนี้
           1. งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
           2. งานสถานที่และภูมิทัศน์
           3. งานสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง
           4. งานสวัสดิการ รักษาความปลอดภัยและจราจร

กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม

ปรัชญา philosophy : “สรรค์สร้างบรรยากาศแหล่งเรียนรู้  มุ่งสู่การพัฒนาองศ์กร  “

วิสัยทัศน์ Vision: กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่น สนับสนุน พัฒนา ภารกิจด้านอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ภายใต้การบริการที่ดี

อัตลักษณ์  Identities : เรียนรู้ สู่กับงาน ทำงานเป็นทีม

เอกลักษณ์ Identities : มีจิตสำนึกในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

พันธกิจ Obilgation:

 1. บริหารจัดการด้านงานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้างให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

 2. บริหารจัดการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม รวมถึงวิเคราะห์ จัดทำ กำกับ ติดตาม ดูแล และประเมินผลโครงการก่อสร้างอาคาร/งานปรับปรุงอาคาร

 3. บริหารจัดการด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยให้สะอาดเรียบร้อย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

 4. ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน และอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในมหาวิทยาลัย

 5. จัดการพลังงาน นวัตกรรม และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

 6. บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยและระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย

 7. บริหารทั่วไป ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ :

 1. สรรสร้างพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ทั้งในด้านอาคารสถานที่ พื้นที่การเรียนรู้ ภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมการเกิดความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นการเรียนรู้ ให้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพ และยกระดับโครงสร้างทางกายภาพฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ

 2. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มีการส่งเสริมมาตรการ การกำหนดนโยบายการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง การรณรงค์การใช้พลังงานให้คุ้มค่า ประหยัด และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดค่าพลังงานไฟฟ้า และเป็นการสร้างจิตใต้สำนึกอนุรักษ์การใช้พลังงาน

 3. สร้างและพัฒนาระบบการแจ้งซ่อมบำรุง การใช้ห้องประชุม การใช้สถานที่ ออนไลน์ เพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และลดการใช้กระดาษภายในองค์กร เพื่อสู่ยุคมหาวิทยาลัยดิจิทัล

 4. พัฒนา/ส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเอง เพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะ ทั้งในด้านความรู้และทักษะฝีมือ ในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการนำความรู้ความสามารถ มาพัฒนางานที่รับผิดชอบและองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าและเข้มแข็ง

 5. สถานศึกษาปลอดภัย มีการกำหนดมาตรการ นโยบายที่เกี่ยวข้องทางด้านความปลอดภัยภายในสถานศึกษา ทั้งในด้านการใช้อาคารสถานที่ บริภัณฑ์ไฟฟ้า และการจราจร ภายในมหาวิทยาลัยให้มีความปลอดภัยต่อนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างกลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม

นายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากายภาพ
ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม
เบอร์ติดต่อ : 032-708631 เบอร์ภายใน 8631

หน้าที่ความรับผิดชอบ/บริการของหน่วยงาน

1. งานสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง

     1) หน่วยโยธา :  หน่วยโยธามีหน้าที่ปรับปรุง ต่อเติม สิ่งก่อสร้างขนาดเล็กที่ไม่ต้องใช้เครื่องจักร ซ่อมแซมอาคาร บ้านพัก ที่พัก รวมถึงรับผิดชอบในการควบคุมการตรวจ ซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์ภายในอาคารเรียน  สำนักงาน หอประชุมรวมถึงอาคารคณะและศูนย์ต่าง ๆ งานก่อสร้างต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาคารทั้งภายนอกและภายใน ถนน ท่อ บ่อพักและรางระบายน้ำขนาดเล็ก

      2)  หน่วยไฟฟ้า :  หน่วยไฟฟ้ามีหน้าที่กำกับดูแล ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด ซ่อมแซม ติดตั้งระบบไฟฟ้าขนาดย่อยทั้งภายในและภายนอกอาคาร ไฟทาง และขอบเขตการปักเสาพาดสายเมนแรงต่ำเข้าอาคาร รวมถึงการประดับไฟในงานพิธีต่าง ๆ จัดการระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการซ่อมบำรุงระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า แรงต่ำ ระบบไฟฟ้าในอาคารส่วนกลาง และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฯลฯ

     3)  หน่วยประปา : หน่วยประปามีหน้าที่กำกับดูแลปรับปรุง ซ่อมแซมท่อน้ำดี-น้ำเสียในอาคาร ระบบสูบน้ำ ระบบรดน้ำต้นไม้ ระบบน้ำดื่ม น้ำพุ ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร พร้อมทั้งควบคุม ดูแล บำรุงรักษา เก็บกักน้ำดิบ งานตรวจสอบคุณภาพน้ำ งานขนย้ายขยะและสิ่งปฏิกูลภายในท่อและบ่อพักคูคลอง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมขัง  จัดการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบแนวท่อน้ำประปาภายใน และเครื่องสุขภัณฑ์ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึง

     4)  หน่วยระบบปรับอากาศ :  หน่วยระบบระบบปรับอากาศมีหน้าที่กำกับดูแลงานซ่อมบำรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ทำความสะอาด เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดประสิทธิภาพการทำความเย็นไม่เกิน 40,000 บีทียูต่อชั่วโมง ซ่อมแซมระบบระบายอากาศ พัดลมดูดอากาศ รวมถึงตู้น้ำเย็นบริการกลาง จดบันทึก เก็บข้อมูลสถิติ การซ่อมบำรุง การใช้งานเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง

2  งานสถานที่และภูมิทัศน์

     1)   หน่วยดูแลรักษาและออกแบบภูมิทัศน์ :  หน่วยดูแลรักษาและออกแบบภูมิทัศน์รับผิดชอบในการออกแบบและดำเนินงานภูมิทัศน์ตามโครงการจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย งานผลิตและดูแล บำรุงรักษาพรรณไม้ในเรือนเพาะชำ เพื่อใช้ในการปลูกประดับ ตกแต่งสนาม ไม้กระถางประดับอาคาร งานพิธีสำคัญ ตลอดจนงานดูแลรักษาสวน สนามประจำจุดของมหาวิทยาลัยฯ และพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ และรวมถึงงานทำความสะอาดถนนและพื้นที่ส่วนกลางโดยรอบอาคาร กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และควบคุมการดูแลการจัดจ้างเอกชนในการดูแลรักษาสวนหย่อม ความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง และตามถนนสายหลัก สายรอง และทางเท้า

     2)  หน่วยบริการตกแต่งพื้นที่อาคาร : หน่วยบริการตกแต่งพื้นที่อาคารรับผิดชอบในการบริการจัดสถานที่งานกิจกรรม และงานพิธีสำคัญของมหาวิทยาลัยฯ  งานดูแลรักษาความสะอาด การตัดหญ้า กวาดเก็บใบไม้ เศษกระดาษและกิ่งไม้ การจัดเก็บขยะ และวัสดุรีไซเคิล งานตัดแต่งต้นไม้เพื่อให้เกิดความโล่งโปร่งป้องกันอันตรายจากการหักโค่นของต้นไม้ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ของหน่วยงานต่าง ๆ บริการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ การบริการตกแต่งสถานที่ในงานพิธีการของมหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการจัดสถานที่และพิธีการต่าง ๆ ทุกครั้ง โดยประสานงานกับฝ่ายพิธีการ  การตกแต่งสถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับเอกสารขอความอนุเคราะห์จัดและตกแต่งสถานที่ภายนอกจากคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ จะจัดเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุ/อุปกรณ์ที่ต้องใช้ จัดตกแต่งสถานที่ ดำเนินการตามวัน/เวลา/สถานที่ ที่ได้แจ้งไว้ โดยหน่วยบริการตกแต่งพื้นที่จะต้องประสานงานกับผู้ใช้บริการ เพื่อให้บรรลุตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการ

     3)  หน่วยรักษาความสะอาดและบริการ : หน่วยรักษาความสะอาดและบริการ มีหน้าที่รับผิดชอบการบริการรักษาความสะอาดและบริการภายในอาคารเรียนและอาคารสำนักงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทุกอาคารทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงควบคุมบริษัทรับจ้างทำความสะอาดให้ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ดี นอกจากนี้ยังให้บริการงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีการของมหาวิทยาลัยอีกด้วย การรักษาความสะอาดภายในอาคาร เมื่อมีการกำหนดพื้นที่และแบ่งขอบเขตการรับผิดชอบให้แล้ว พนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติคือ เปิดห้องส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ ทำความสะอาด เช็ดโต๊ะทำงาน ชั้นวางของ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ชุดรับแขก  วงกบหน้าต่าง กระจก มู่ลี่ ตู้น้ำเย็น เก้าอี้นั่งห้องเรียน ปัดเงาพื้น ดูดฝุ่น ดันฝุ่นทางเดิน ล้างห้องน้ำ ขัดล้างพื้นและเคลือบเงา เปิด-ปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียน จัดห้องสอบ บริการวัสดุสิ้นเปลือง บริการน้ำดื่ม บริการวัสดุการศึกษา แจ้งซ่อมอุปกรณ์ชำรุดภายในอาคาร และจัดสถานที่ในงานพิธีการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน/คณะต่าง ๆ

     4)  หน่วยธุรการและสารบรรณ : กำกับดูแลงานสารบรรณที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารของกลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บ รักษา การยืมจนถึงการทำลาย คลอบคลุมงานเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด ซึ่งเป็นการกำหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณเริ่มตั้งแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จด จำ ทำสำเนา ส่ง หรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุปย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทำรหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตามและทำลาย

3 งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

     1)  หน่วยสถาปัตยกรรม : หน่วยสถาปัตยกรรมรับผิดชอบงานด้านสถาปัตยกรรม อาทิ การออกแบบ เขียนแบบอาคารสิ่งปลูกสร้าง สำรวจเพื่อประกอบการออกแบบ เขียนแบบ ฯลฯ

     2) หน่วยวิศวกรรม : หน่วยวิศวกรรมรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรม อาทิ สำรวจ ออกแบบคำนวณโครงการสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ออกแบบทางวิศวกรรมการทาง ออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า สุขาภิบาล การตรวจสอบและทดสอบทางด้านวิศวกรรม ฯลฯ

     3) หน่วยควบคุมงานและประมาณราคา : หน่วยควบคุมงานและประมาณราคารับผิดชอบงานด้านควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้าง อาคาร สิ่งปลูกสร้างภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินการควบคุมงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแบบรูปรายการ รายละเอียดข้อกำหนดของสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างการควบคุมงานก่อสร้างทุกโครงการเพื่อให้ได้ผลงานที่บรรลุเป้าหมายและ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดำเนินการควบคุมงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงเขียนแบบและประมาณราคาเปรียบเทียบประกอบการเพิ่ม-ลด งานก่อสร้างตามมติ หรือข้อสรุปของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

 

4  งานสวัสดิการ รักษาความปลอดภัยและจราจร

       กำกับดูแลในการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยโดยวางแผนจัดระบบการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ดูแลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่เข้า – ออก มหาวิทยาลัย ตลอดจนควบคุม จัดระเบียบที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตรวจสอบรายงานการชำรุดของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดจนควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนที่ทำสัญญากับมหาวิทยาลัย อำนวยความสะดวกในการใช้ยวดยานภายในมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ ตรวจสอบการบำรุงรักษาป้ายจราจรภายในมหาวิทยาลัย ให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา ให้ความสะดวกและจัดระบบจราจรในช่วงที่มีการจัดงานของมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสาร

บริการห้องประชุม/อบรมและสัมนา

– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่ พ.ศ. 2563 (3ก.ค.63)

ค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม

– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (16ต.ค.62)

– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2559 (15ม.ค.59)

ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

– ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย สวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากรฯ พ.ศ. 2552

– ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย สวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากรฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

     1. คู่มือมหาวิทยาลัย

     2. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

         – แผ่นพับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2560

         – ประกาศมหาวิทยาลัยฯ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

         – คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560

         – กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 2556

     3. แผนการปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่

     4. แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน

     5. รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำและระดับชั้นงานตามระบบใหม่

     6. รายงานแผนการพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : IDP)

     7. คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาคารวิทยาภิรมณ์ (อาคาร 14) ชั้น M
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง

อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ : 032-708613