ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ Skill Standard Testing Centre

ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ

รู้จักหน่วยงาน

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ปรัชญา Philosophy : “จรรยาบรรณยอด ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ มุ่งสู่สากล”

วิสัยทัศน์ Vision: พัฒนาฝีมือแรงงานของแรงงาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในของพื้นที่ และมหาวิทยาลัย

พันธกิจ Obilgation:

1. พัฒนา และยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน
3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในของพื้นที่ และมหาวิทยาลัย

เอกลักษณ์ Identities:

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่ได้รับการยอมรับด้านการอบรม และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

อัตลักษณ์ Identities:

ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

 

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างศูนย์ทดสอบฯ

บุคลากรศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ

นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์

นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เบอร์ติดต่อ : 081-9410328
e-mail : sstcpbru2562@gmail.com

นางสาวปัทมา ไชยโอชะ

นางสาวปัทมา ไชยโอชะ

นักบริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 082-4233664
e-mail : sstcpbru2562@gmail.com

หน้าที่ความรับผิดชอบ/บริการของหน่วยงาน

            ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการจัดการกลุ่มสาขาอาชีพตามระเบียบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยดำเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้แก่ (1.)ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม (2.)ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ, ดำเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ (1.)การยกระดับคุณภาพบัณฑิต (2.)การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น (3.)การสร้างความเป็นสากล

            ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขับเคลื่อนโดยกลุ่มสาขาอาชีพทั้งหมด 7 กลุ่มสาขาอาชีพ ได้แก่ 1.กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 2.กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ 3.กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล 4.กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 5.กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 6.กลุ่มสาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม 7.กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ ทั้งหมดนี้เพื่อพัฒนาบุคลากร และทรัพยากรในท้องถิ่นเข้าสู่มาตรฐานสากล

1. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน : จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กำกับดูแล และประสานงานหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อดำเนินการเพิ่มสาขาการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

2. การอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา : จัดการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป 

3.  การบริการวิชาการ และให้ความรู้ด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานแก่นักศึกษา บุคลากรศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป

ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาคาร 5
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง

อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000