ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

ศูนย์กีฬาและนันทนาการ | SPORT AND RECREATION CENTER.PBRU

รู้จักหน่วยงาน

ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

        ศูนย์กีฬาและนันทนาการ  เป็นหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร จัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาภายใน พัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถ สนับสนุนบุคลากรด้านกีฬา สุขภาพ และอุปกรณ์กีฬาต่อหน่วยงานภายใน และภายนอก พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของจังหวัด ตลอดทั้งเป็นสถานที่ในการฝึกซ้อมการแข่งขัน และการฝึกอบรมด้านกีฬาและสุขภาพ สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก ดูแล บำรุงรักษาอาคารกีฬาและสนามกีฬา กำกับดูแลการใช้อาคารกีฬาและสนามกีฬาให้เป็นไปตามระเบียบ จัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในการควบคุมดูแล

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ

บุคลากรศูนย์กีฬาและนันทนาการ

นายอำนาจ อนันพิทักษ์

นายอำนาจ อนันพิทักษ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์กีฬาและนันทนาการ
เบอร์ติดต่อ : 032-708634 เบอร์ภายใน 8634
e-mail : amnat.ana@mail.pbru.ac.th

นายณัณณ์ฒิพัฒณ์ ขำเขียว

นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 032-708634 เบอร์ภายใน 8634

นายชาตรี ศรีจันทร์

นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 032-708634 เบอร์ภายใน 8634

นางสาวสุภารัตน์ เจืออจาน

นักบริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 032-708634 เบอร์ภายใน 8634

นายยอดรัก ศรีทิพย์

เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ
เบอร์ติดต่อ : 032-708634 เบอร์ภายใน 8634

ถิรวุฒิ ตรีเนตร

เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ
เบอร์ติดต่อ : 032-708634 เบอร์ภายใน 8634

อดิศักดิ์ ชื่นใจ

เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ
เบอร์ติดต่อ : 032-708634 เบอร์ภายใน 8634

หน้าที่ความรับผิดชอบ/บริการของหน่วยงาน

1. บริการยืมอุปกรณ์ : ศูนย์กีฬาและนันทนาการมีการให้บริการยืมอุปกรณ์กีฬาเพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรใช้ออกกำลังกาย

     

2. ศูนย์ออกกำลังกาย  (Fitness Center) : ศูนย์กีฬาและนันทนาการให้บริการห้องออกกำลังกายซึ่งพร้อมด้วยอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายที่ทันสมัย รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือ สำหรับทดสอบสมรรถภาพทางกาย

3. สนามกีฬา (Gymnasium) : ศูนย์กีฬาและนันทนาการมีสนามกีฬาที่สามารถใช้ในการออกกำลังกายหรือใช้สำหรับฝึกซ้อมและจัดการแข่งขันไว้บริการ

4. อบรมทักษะกีฬา : ศูนย์กีฬาและนันทนามีการบริการวิชาการและจัดอบรมทักษะด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง หลากหลายชนิดกีฬา

5. กีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ : จัดโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพให้กับนักศึกษาตลอดปีการศึกษา และพัฒนานักกีฬาให้มีความสามารถสูงเพื่อการแข่งขัน

6. จัดการแข่งขัน : ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ได้ดำเนินการจัดส่งนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ และมีการจัดการแข่งขันกีฬาหลากหลายรายการโดยใช้สนามที่ของมหาวิทยาลัยเป็นสนามในการแข่งขัน

ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาคารสุเมธตันติเวชกุล ชั้น 1
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง

อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000โทรศัพท์ :
032-708634
เว็บไซต์ : https://op.pbru.ac.th/sport/