ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 1/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 1/2563

        ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 1/2563 ดังไฟล์แนบต่อไปนี้

ดาวน์โหลด ประกาศ/รายละเอียด/ใบสมัคร

ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 1/2563