สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 2 มกราคม 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562