ประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ๔.๐

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ๔.๐ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ๔.๐ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น ชุดฝึกระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ๔.๐ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด (ผู้ผลิต) ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)