ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลง รูปแบบการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3


รูปแบบการนำเสนอผลงานทางวิชาการ-PIM-Conference (1)