แบบเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างตกแต่งและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องฝึกปฏิบัติด้านการแสดงและดนตรีภายในอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและการออกแบบ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ งาน

แบบเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างตกแต่งและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องฝึกปฏิบัติด้านการแสดงและดนตรีภายในอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและการออกแบบ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ งาน

แบบเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างตกแต่งและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องฝึกปฏิบัติด้านการแสดงและดนตรีภายในอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและการออกแบบ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ งาน