ประกาศการเรียกบัญชีสำรองยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การเรียกบัญชีสำรองยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ประจำปีการศึกษา 2563


              ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2563 ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อสำรองของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยไว้ 5 ลำดับนั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้มีรายชื่อในบัญชีสำรองแล้วเห็นควรให้ผู้มีรายชื่อสำรองทั้ง 5 ลำดับ มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาภาษาไทย อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 160/2560 จึงประกาศให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศมายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย โดยให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2563 โดยสามารถศึกษาแนวปฏิบัติใกนเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 และรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ตามขั้นตอนและวิธีการในเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 3

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK