คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ จึงแต่งตั้งให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยปฏิบัติราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามกำหนด ดังไฟล์แนบต่อไปนี้

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563