ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

สรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อ

สรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรุบรี

ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 – 5 มิถุนายน 2563

<<< ขอแบบสมัคร / เสนอชื่อ ได้ที่ >>>
งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  หรือเว็บไซต์ www.pbru.ac.th


ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ดังนี้

              • ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ | DOWNLOAD

              • ปฏิทินการสรรหาฯ | DOWNLOAD

              • แบบเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาฯ  |