มรภ.เพชรบุรี บูรณาการร่วมกับชุมชนจิตอาสา ร่วมกันทำเจลล้างมือแจกจ่ายประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

มรภ.เพชรบุรี บูรณาการร่วมกับชุมชนจิตอาสา ร่วมกันทำเจลล้างมือแจกจ่ายประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องโกวิทต่อวงษ์ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับประชาชนจิตอาสาในตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี และนักศึกษาจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างความสามัคคีในชุมชน การทำเจลล้างมือ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง เข้าร่วม

ผลิตเจลแอลกอฮอร์ ผลิตเจลแอลกอฮอร์ ผลิตเจลแอลกอฮอร์ ผลิตเจลแอลกอฮอร์ ผลิตเจลแอลกอฮอร์ ผลิตเจลแอลกอฮอร์

สืบเนื่องจากสำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น จึงได้มีการต่อยอดการดำเนินงานในลักษณะที่ให้ชุมชนเกิดการทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน ได้เรียนรู้กระบวนการแบ่งงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และเกิดการแลกเปลี่ยนการทำงานเกิดขึ้น

ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ ได้บูรณาการร่วมกับชุมชนจิตอาสาในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ ด้วยการร่วมกันทำเจลล้างมือเพื่อใช้ในการป้องกันโรค จำนวน 12,000 หลอด และแบบขวดปั๊ม ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 200 ขวด เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  พระสงฆ์ หน่วยงานราชการ ซึ่งครอบคลุมจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้จะนำไปวางที่ตู้ปันสุขตามจุดต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรีด้วย

ผลิตเจลแอลกอฮอร์
ผลิตเจลแอลกอฮอร์

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อวสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน