ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (บัณฑิตอาสา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (บัณฑิตอาสา)

        ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราว จำนวน ๑๕ อัตรา สังกัดสำนักงานอธิการบดี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ดังไฟล์ที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดประกาศ และใบสมัคร

ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (บัณฑิตอาสา)