มาตรฐานการปฏิบัติงาน การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ

DOWNLOAD

Borrowing_money