มาตรฐานการปฏิบัติงาน แบบคำขอรับการกำหนดระดับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

มาตรฐานการปฏิบัติงาน แบบคำขอรับการกำหนดระดับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

DOWNLOAD

Performance-standards-higher-position