คู่มือการปฏิบัติงาน-การเบิก-จ่าย เงินงบประมาณแผ่นดินผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ)

คู่มือการปฏิบัติงาน-การเบิก-จ่าย เงินงบประมาณแผ่นดินผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ)
ของงานบริหารคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

DOWNLOAD

คู่มือการปฏิบัติงาน-การเบิก-จ่าย เงินงบประมาณแผ่นดินผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ)