มรภ.เพชรบุรี พร้อมจัดการเรียนออนไลน์และเรียนแบบผสมผสาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประชุมเตรียมพร้อมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์และรูปแบบผสมผสาน พร้อมจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา 

         เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้ได้มาตรฐาน รองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณบดีและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

        ในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้แต่ละคณะจัดทำห้องเรียนออนไลน์ที่ได้มาตรฐาน ใช้โปรแกรมการเรียนออนไลน์ในรูปแบบเดียวกัน คือ Google Meet นำอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเดิมที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนแบบออนไลน์และแบบผสมผสาน ตลอดจนการสร้างห้องผลิตสื่อการสอนออนไลน์ที่มีมาตรฐานอีกด้วย

     จากนั้นเป็นการประชุมแนวทางการจัดหา Sim Card ให้กับนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Online ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้พบกับการเรียนเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

      ทั้งนี้ มติในที่ประชุมข้างต้น คณะกรรมการจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในลำดับต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ และผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

 

       #

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี