มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

DOWNLOAD |  BACK

Work flow 5 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ