มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

DOWNLOAD |  BACK

Work flow 5 ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ