มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

DOWNLOAD |  BACK

Work flow 5 ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา