แบบสำรวจความต้องการสนับสนุน ซิมโทรศัพท์ในการเรียน Online สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคการศึกษา 1/2563

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมหาวิทยาลัยมีแนวทางให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ นั้น

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กรอกข้อมูลในแบบสำรวจ เพื่อรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์
โดยสามารถกรอกข้อมูลได้ที่ URL : https://bit.ly/37yieRP
ภายในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563

sim