ประชุมวางแผนการตลาด สินค้าจากศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรฯ

ประชุมวางแผนการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า จากศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรฯ

            เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วม

            จากการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การปรับพื้นที่ จนถึงการผลิตสินค้า ขณะนี้ศูนย์ฯ เริ่มมีผลผลิตออกมาบ้างแล้ว เช่น ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักสลัด เห็ด ปลา จึงได้มีการวางแผนทางการตลาด ตลอดจนการแปรรูปพืชผักต่างๆ ตลอดจนการสร้างแบรด์ การพัฒนาแพ็กเกจเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร

            ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า “คณะวิทยาการจัดการมีความยินดีในการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องการจัดการด้านการตลาด เพราะการวางแผนการตลาดเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญอย่างมาก ตลอดจนการวิเคราะห์การตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งการดำเนินการหลังจากนี้ จะมีการตั้งคณะกรรมการในการส่งเสริมการขาย การตลาดและการพัฒนาแพ็กเกจ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ต่อไป”

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี