ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


              ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตามโครงการจัดการศึกษา สำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1640/2560 จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ตามแนวปฏิบัติในเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 16-26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สามารถรายงานตัวได้ที่ http://admission.pbru.ac.th/admis/index.jsp

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK