ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน (Pre-test)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน (Pre-test)


            ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การส่งเอกสารรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ประกอบกับคำสั่งที่ 707/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นั้น บัดนี้ การดำเนินการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1640/2560 จึงประกาศรายชื่อและรหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1) ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ตรวจสอบชื่อ สกุล และรหัสประจำตัว เพื่อเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน โดยศึกษารายละเอียด แนวปฏิบัติและวิธีการสอบ วิชาที่สอบ ได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หมายเลข 2 กรณีนักศึกษาที่จัดส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์หรือส่งทางไปรษณีย์มาก่อนหน้านี้แล้ว ไม่ปรากฏรายชื่อในประกาศฉบับนี้ ให้นักศึกษาติดต่อกับฝ่ายรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีภายในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หมายเลขโทรศัพท์ 091-8862859 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK