ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป สังกัดงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยวิธีการการสอบสัมภาษณ์

          ตามที่ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีกรอบอัตรากำลังบุคลากร สายสนับสนุน จำนวน ๓ อัตรา ปัจจุบันมีคนครองจำนวน ๒ อัตรา และมีอัตราว่าง จำนวน ๑ อัตรา งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยในกรอบอัตราที่ว่าง จำนวน ๑ อัตรา ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ และมหาวิทยาลัยฯได้อนุมัติให้เรียกผู้ขึ้นบัญชีสำรองตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป สังกัดงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยวิธีการการสอบสัมภาษณ์ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ผู้สอบผ่าน นางสาวฐิติณัทชาภัค พานทอง

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป สังกัดงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยวิธีการการสอบสัมภาษณ์