E-Service : สำนักงานอธิการบดี (ด้านการบริหารจัดการ)

ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(ระบบข้อมูลบุคลากร,ระบบยานพาหนะ,ระบบทะเบียนหนังสือ,ระบบข้อมูลพื้นฐานประกันคุณภาพ,ระบบข้อมูลออกฝึกประสบการณ์,ระบบตารางสอน,ระบบจองห้องประชุม/สถานที่)

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน