E-Service : ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(ระบบข้อมูลบุคลากร,ระบบยานพาหนะ,ระบบทะเบียนหนังสือ,ระบบข้อมูลพื้นฐานประกันคุณภาพ,ระบบข้อมูลออกฝึกประสบการณ์,ระบบตารางสอน,ระบบจองห้องประชุม/สถานที่)

http://mis.pbru.ac.th/service/