จัดทำแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น

จัดทำแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น

          ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคตะวันตก 4 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับกิจกรรมจัดทำแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี ด้วยกระบวนการ Design Thinking ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อการกิน ดื่มอาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ตามวิถีชุมชนเกษตรบนความหลากหลายเชิงพื้นที่ของภูมิภาคตะวันตก” โดยมีอาจารย์ ดร.มัสลิน บัวบาน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นหัวหน้าโครงการ และมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคตะวันตก 4 แห่ง เป็นผู้ร่วมวิจัย ซึ่งได้รับทุนแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยมหาวิทยาลัยพื้นที่การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2563

      

          สำหรับทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา อาจารย์ ดร.จุติพร อินทะนิน และอาจารย์คงขวัญ ศรีสอาด โดยได้ศึกษาพื้นที่ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่ในการทำการวิจัย ซึ่งจากการนำคณะผู้วิจัยจากทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่บางตะบูน ได้มีการสรุปศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชน เส้นทางจำลองเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน ตลอดจนการถ่ายทำวิดีทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่ดังกล่าว

   

         สำหรับการลงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 4 แห่ง ได้มีการคัดเลือกชุมชนเพื่อทำการวิจัย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทำการวิจัยที่ชุมชนปากท่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทำการวิจัยที่ชุมชนสามพราน และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทำการวิจัยที่ชุมชนบ้านปากเหมือง ซึ่งหลังจากนี้จะมีการคัดเลือกชุมชนต้นแบบให้เหลือเพียง 1 แห่ง เพื่อเข้ารับการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดการด้านการท่องเที่ยวต่อไป

     

        

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี