ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓


            ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๒) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปจนถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases ๒๐๑๙: COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๘) เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับทราบข้อมูลทางวิชาการ แนวทาง การดำเนินชีวิตในช่วงวัยของการเป็นนักศึกษา รูปแบบการพัฒนาและเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดทั้งได้รับการปรับพื้นฐานความรู้เฉพาะศาสตร์ ผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แต่ยังคงให้ความสำคัญต่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่อาจมีผลกระทบรุนแรงต่อทั้งบุคคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อมีการรวมกลุ่มของคนในพื้นที่ปิดเป็นจำนวนมาก อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศเพื่อกำหนดช่วงเวลาและรูปแบบของกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการเตรียม ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยยึดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (Council of University Presidents of Thailand) ตามกำหนดการและรูปแบบในเอกสารแนบท้ายประกาศ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

#ดาวน์โหลดประกาศ

#ตารางปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน