ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและการออกแบบ จำนวน ๑ งาน (ศิลปะงานปั้นและวาดภาพ จำนวน ๕ รายการ)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและการออกแบบ จำนวน ๑ งาน (ศิลปะงานปั้นและวาดภาพ จำนวน ๕ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและการออกแบบ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๑ งาน (ครุภัณฑ์ศิลปะงานปั้นและวาดภาพ จำนวน ๕ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาดังรายละเอียดในเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและการออกแบบ จำนวน ๑ งาน (ศิลปะงานปั้นและวาดภาพ จำนวน ๕ รายการ)

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน